PROJEKT „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NIELISZ NA LATA 2016-2023

Herb nielisz

Wójt Gminy Nielisz przedstawia do konsultacji społecznej projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie

od 13.06.2017r. do 23.06.2017r.

Wszystkie Państwa uwagi proszę składać osobiście lub przesłać wypełnioną kartę uwag na adres:

– Urzędu Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz

– lub elektronicznie na adres e-mail: ugnielisz@mbnet.pl

 

 

KARTA_UWAG

                                                                 Wójt Gminy
                                                             /-/ Adam Wal


Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej”

DSC05564Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku 8-18 lat na bezpłatne warsztaty kulinarne i rękodzielnicze w ramach projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej”. Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

28.06.2017 r., – warsztaty rękodzieła artystycznego w Izbie Muzealnej w Barchaczowie, (szkatułka metodą decupache i sospesso)

03.07.2017 r., warsztaty rękodzieła artystycznego w Świetlicy Wiejskiej (remiza) w Sułowie, (szkatułka metodą decupache i sospesso)

04.07.2017 r., – warsztaty kulinarne w Świetlicy Wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej, (tradycyjna kuchnia lokalna, elementy dekorowania stołu)

05.07.2017 r. – warsztaty kulinarne w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu, (tradycyjna kuchnia lokalna, elementy dekorowania stołu)

(więcej…)


Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

aparat fotStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

(więcej…)


Zapraszamy na konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Gmina Nielisz na podstawie uchwały nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Nielisz z dnia 17 lutego 2017 r. przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne, na których zostanie przedstawiona wstępna koncepcja dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2016-2023”. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani osobistym udziałem w konsultacjach, serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną udzielone szczegółowe informacje dotyczące opracowywanego dokumentu. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.05.2017r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Nielisz, Sala narad.


Ankieta

ankieta1 752x440 658x385Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2016-2023

Szanowni Państwo,

Gmina Nielisz na podstawie uchwały nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Nielisz z dnia 17 lutego 2017 r. przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju. W badaniu mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Gminy Nielisz, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pozostałe zainteresowane podmioty.Wypełnioną ankietę można pozostawić w Urzędzie Gminy Nielisz, pokój 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail ugnielisz@mbnet.pl do dnia 23.05.2017 r.

ANKIETA kliknij aby otworzyć (Wersja edytowalna: proszę pobrać na komputer i otworzyć w programie Adobe Reader)


Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

strazProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży PożarnychRP Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

(więcej…)


O G Ł O S Z E N I E

Gmina Nielisz informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” jest dotowana na podstawie Umowy Nr 77/2017/D/OZ z dnia 31.03.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

NFOSiGW  WFOŚIGW lublin

 


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY UZYSKALI ZEWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – NA TERENIE GMINY NIELISZ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW KTÓRZY UZYSKALI

ZEWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH – NA TERENIE GMINY NIELISZ

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Gorajska 51,

22-460 Szczebrzeszyn

KONTAKT ; tel ; (84) 6821167

 

2.Wywóz Nieczystości Płynnych

Rafał Seroka Borowina 4,

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;513977662

 

3. Adam Złomaniec

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Nielisz 121

22-413 Nielisz

KONTAKT ; tel ; 723774048

 

4.EKO-TRANS Wywóz nieczystości płynnych

Mirosław Szewczuk Szopinek 104 a,

22-400 Zamość

KONTAKT ; tel ;504066673

 

5. Odprowadzanie i Oczyszczanie Ścieków

Anna Szajba

Borowina 4 A

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;(084) 616 37 3

 

6. Odprowadzanie i Oczyszczanie Sieków

Sławomir  Szajba

Borowina 4 A

22-417 Stary Zamość

KONTAKT ; tel ;889 223 175

 

7.WC SERWIS Sp.z.o.o

SPÓŁKA  KOMANDYTOWA  

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze   

KONTAKT ; tel ;(32) 278-45-31